Status per 1 december 2023.

Het Kluutje stopt.

Na een lastige opstart in het begin van het jaar, heeft het Kluutje een niet optimale periode doorgemaakt. Het horeca gedeelte, de lunchroom en bar, kon niet naar behoren functioneren in verband met het Bibob onderzoek dat door de gemeente vereist was. Goedkeuring voor de verkoop van (alcohol houdende) dranken is pas na enkele maanden gegeven.

Het winkel gedeelte met de verkoop van allerlei snoepgoed werd verzorgd door de jongeren met een dagbesteding. De verkoop verliep volgens plan en veel kinderen hebben met plezier de winkel bezocht.

De opzet van het Kluutje was dat er meer patienten aangemeld zouden worden voor de dagbesteding dan de eerder aangesloten jongeren. Helaas is de aanmelding van nieuwe jongeren voor de dagbesteding niet tijdig gelukt waardoor de rentabiliteit van het Kluutje zeer te wensen overliet. 

Doordat de opbrengst van het Kluutje maandelijks op een negatief saldo uitkwam en er geen goede vooruitzichten waren, heeft men helaas en met veel spijt in het hart moeten besluiten om alle activiteiten te stoppen per 25 november 2023.

*******************************************************************************************************

Het VVV heeft inmiddels al wel zijn intrek genomen in het Schepenhuis.

De Heemkunde kring is naarstig opzoek naar een geschikte ruimte buiten het Schepenhuis.

Binnen de gemeente is besloten om opnieuw op zoek te gaan naar een huurder  die zich wil vestigen in het Schepenhuis. Naar verwachting zal dit enkele maanden inbeslag nemen. De planning hiervoor is nog niet afgegeven.

 

Definitieve Status per 1 januari 2023

Na advies van de projectgroep, heeft de gemeente besloten om de invulling van het Schepenhuis te gunnen aan het Kluutje. t Kluutje biedt arbeidsmatige dagbesteding in de horeca en retail, voor jongeren met een lichte beperking vanaf 18 jaar.

Nu alle vereiste vergunningen verleend zijn kan het Kluutje volledig opereren met lunchroom, winkel en dagbesteding. Voor info zie: www.kluutje.nl

Doordat het Kluutje zijn intrede heeft gedaan kan de projectgroep 

"de Merret i.o" weinig meer betekenen voor het Schepenhuis in de toekomst en zal dan ook ontbonden worden.

Op korte termijn zal naast het Kluutje en de Heemkundekring het VVV ook zijn intrede te doen in het Schepenhuis.

Status 14 maart 2022

MEDEDELING AAN DE RAAD 

Participatietraject

Voor de invulling van het Schepenhuis is een participatietraject doorlopen door de Initiatiefgroep Toekomst Schepenhuis. De inwoners zijn betrokken door middel van een enquête, omdat bijeenkomsten door corona niet mogelijk waren. 

Het college heeft ingestemd met een invulling van het pand zoals aangegeven in het advies van de initiatiefgroep. Uit de enquête is geconcludeerd dat een invulling is gewenst die lijkt op de periode dat Lunetzorg het beheer voerde: beperkte horeca met bediening door mensen met een beperking

 

Plan van aanpak en aanbesteding

De afvaardiging van de initiatiefgroep, Stichting De Merret i.o., heeft samen met de gemeente een plan van aanpak opgesteld op basis waarvan door de gemeente een onderhandse aanbestedingsprocedure is doorlopen. Via diverse media-kanalen, lokaal en regionaal, is op 9 december 2021 een oproep geplaatst aan ondernemers zich te melden met ideeën voor het Schepenhuis.  

Er hebben zich 5 partijen gemeld voor meer informatie, 1 partij heeft ingeschreven: t Kluutje. 

De invulling is in overeenstemming met de uitvraag en voldoet aan de inschrijvings- en gunningscriteria. 

Het college heeft op 8 maart 2022 ingestemd met de gunning aan ’t Kluutje.


Invulling ’t Kluutje

’t Kluutje biedt arbeidsmatige dagbesteding aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die graag arbeidsmatig aan de slag willen, maar (nog) niet in staat zijn deel te nemen aan (begeleid) werk of een reguliere baan. Ze krijgen passende begeleiding en ondersteuning om zich verder te ontwikkelen. Er wordt een streekwinkel in het Schepenhuis voorzien, in combinatie met de lokale VVV en kleinschalige horeca met een kleine kaart. De deelnemers aan de dagbesteding worden hierop ingezet.

Inpassing VVV en Heemkundekring

De inpassing van de plaatselijke VVV en de Heemkundekring is meegenomen in de invulling. Op voorhand heeft de inschrijver al contact gehad met beide partijen en met de Vereniging Vrienden van het Schepenhuis. In de nadere uitwerking praten zij samen verder over (dubbel) gebruik van de ruimtes. Voor de VVV betekent dit inpassing op de begane grond en voor de Heemkundekring betekent inpassing op de 1e verdieping. De zolderkamer (2e verdieping) blijft exclusief voor de Heemkundekring.

Status 1 juni 2021:

Initiatiefgroep Schepenhuis biedt eindrapport aan

De initiatiefgroep die sinds 2020 actief was met de herbestemming van het Schepenhuis in Budel heeft onlangs haar eindrapport gepresenteerd aan het college van B en W van Cranendonck. Daarmee beschouwt zij haar opdracht als beëindigd. De werkgroep, bestaande uit vrijwilligers namens de Vrienden van het Schepenhuis, Heemkundekring en VVV heeft de afgelopen maanden via een online enquête onderzoek gedaan naar de mening van Budelnaren, verenigingen en ondernemingen over een invulling van het Schepenhuis. 

Behalve bijna 300 reacties hadden zich ook enkele initiatieven voor invulling van het monumentale gebouw aan de Markt in Budel gemeld. De bedoeling was om tijdens een bijeenkomst in De Borgh de resultaten van de online-enquête toe te lichten en presentaties over de mogelijke toekomstige invulling van het Schepenhuis te houden. Vanwege de Corona-beperkingen moest deze bijeenkomst echter helaas opnieuw worden uitgesteld en werd duidelijk dat deze voorlopig ook nog niet zal kunnen plaatsvinden. 

Daarom heeft de initiatiefgroep in goed overleg met de gemeente besloten om het project thans af te ronden. De initiatiefgroep organiseert dus geen Borgh-sessie meer. Alle personen die zich hiervoor hebben aangemeld hebben inmiddels persoonlijk bericht hierover gekregen. 

De initiatiefgroep heeft met het verslag aan B & W haar opdracht beëindigd.  Het eindrapport van de online-enquête en het verslag van de initiatiefgroep zijn hieronder te downloaden. De werkgroep betreurt dat het is gelopen zoals het is, dankt alle betrokkenen voor de getoonde interesse en is in afwachting van wat B en W zullen besluiten.

Klik hier:   Rapport

Status 28 april 2021:

De burgemeester heeft de initiatiefgroep dringend verzocht om de Borgh sessie thans geen doorgang te laten vinden. Dit, om het risico op meer Coronabesmettingen te minimaliseren. Wij begrijpen dat, maar betreuren dat wel, gelet op de inspanningen die wij reeds hebben geleverd. Wij hechten echter groot belang aan een goede samenwerking met de gemeente. We zullen op het moment dat dat wel kan opnieuw een bijeenkomst plannen en laten we dat dan zo snel mogelijk weten.

Status 8 april 2021:

Onlangs (zie update van 20 maart 2021 hieronder) zijn alle betrokkenen en geïnteresseerden geïnformeerd over het vervolg. De uitslag van de enquête is in bijgaand plaatje samengevat. De getallen in de legenda duiden op het aantal keren dat een respondent deze keuze heeft gemaakt.

Het was de bedoeling om deze uitkomst als basis te gebruiken om het vervolgproces verder in te kleuren. 

Inmiddels hebben zich twee partijen gemeld die elk een concreet plan hebben dat past binnen de mogelijkheden. De initiatiefgroep heeft besloten om deze twee partijen uit te nodigen voor de sessie in de Borgh. Elke partij krijgt de kans om daar een uiteenzetting te geven over zijn/haar plan. Mocht zich er nog een partij melden met een concreet plan, dan wordt ook deze alsnog in de gelegenheid gesteld om dit plan in de Borgh te presenteren. Kent u nog een partij zie zou willen meedoen? Stuur dan uw bericht vóór 20 april naar schepenhuis2020@gmail.comAlles wat na deze deadline binnen komt kunnen we helaas niet meer meenemen in het advies naar B&W.

 

Binnenkort krijgen betrokkenen en geïnteresseerden – die bij de initiatiefgroep bekend zijn – een uitnodiging voor de sessie in de Borgh. Deze zal – mits de Coronamaatregelen het toelaten – plaatsvinden op 28 april om 19:30u. In verband met de geldende beperkingen is het verplicht om u vooraf aan te melden. Uiterlijk aanmeldingstermijn is 26 april 12:00u.

U krijgt van de organisatie een bevestiging van uw deelname. Deze bevestiging is uw entreebewijs voor de avond in De Borgh.

Na presentatie en mogelijke discussie zal de stemming worden gepeild en zal de initiatiefgroep zo spoedig mogelijk een advies opstellen richting B&W.

LET OP: heeft u geen email ontvangen en had u die wel verwacht, check dan even de berichten in uw spambox. U kunt u ook aanmelden zonder dat u een uitnodiging heeft ontvangen. Stuur uw aanmelding (met voor- en achternaam) naar schepenhuis2020@gmail.com.

Advies: neem in uw contactenlijst een “contact” op met genoemd emailadres. Dit voorkomt dat een bericht van de initiatiefgroep in de spambox wordt geplaatst.

Status 20-03-2021:

Schepenhuis, hoe verder? 

Eind 2020 startte de initiatiefgroep van Stichting De Merret (in oprichting) met een traject over de toekomst van het Schepenhuis. De initiatiefgroep heeft 280 responses ontvangen op de enquete hierover. In totaal zijn er zo’n 200 suggesties gedaan voor een toekomstige functie van het Schepenhuis. Van galerie tot ontmoetingsruimte tot een meer commerciële invulling, zoals een restaurant. 69 respondenten hebben aangegeven in de toekomst betrokken te willen blijven. Een enkeling heeft aangegeven een goed idee te hebben zonder daarbij een toelichting te geven. Daarnaast heeft een drietal personen via email een reactie gegeven.

“Wij zijn erg tevreden met de resultaten van de enquete en kunnen hiermee het vervolgtraject starten”. 

Sessies in de Borgh 
Intussen zijn de suggesties uit de enquete verwerkt en geordend. De intentie was om de resultaten samen met geïnteresseerden verder uit te werken in een sessie in de Borgh. Dit is nog steeds het plan maar moet vanwege corona uitgesteld worden tot een later te bepalen moment. De respondenten die in de enquete hebben aangegeven graag mee te willen praten worden via e-mail uitgenodigd. 

Vervolgproces
De uitkomsten van een toekomstige sessie in de Borgh delen we met de gemeenschap. De oplossingsrichtingen worden vervolgens aangereikt als een advies aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente gaat dan met het advies aan de slag en bekijkt op welke manier er kandidaten geworven kunnen worden die passen binnen de oplossingsrichtingen. De gemeente doet dit in goed overleg met ons als initiatiefgroep. 

Stappenplan

Op dit moment maken de Vrienden van het Schepenhuis en de Heemkundekring "De Baronie van Cranendonck" gebruik van het Schepenhuis.

Onder de naam "De Merret" zijn Vrienden van het Schepenhuis, Heemkundekring "Baronie van Cranendonck" en VVV Cranendonck bezig met de toekomst van het Schepenhuis in Budel.

Het Schepenhuis bestaat in 2021  250 jaar en is een bijzondere plek in onze gemeente. Hoe mooi zou het zijn als dat prachtige gebouw een functie krijgt die helemaal past bij Budel? Dat kunnen en wíllen we niet alleen doen. Daarom zijn we op zoek naar mooie ideeën voor het Schepenhuis.

Als initiatiefgroep hebben we samen met de gemeente een plan opgesteld om tot een invulling voor het Schepenhuis te komen.

De websites van de initiatief groepsleden zijn:

Acties en Planning:

De volgende acties zullen ondernomen worden om zo veel als maar mogelijk ideeën te krijgen.

  • Het plan was om straatenquêtes te houden onder de Budelnaren om de wensen en meningen te horen.
  • Deze enquêtes zijn echter gecancelled ivm corona maatregelen.
  • Bijeenkomsten met verschillende groepen uit de burgerij zijn gepland in april in De Borgh. Uitnodigingen hiervoor zullen nog volgen. Tijdstippen afhankelijk van Covid-19 beperkingen.
  • Voorstellen zullen worden geëvalueerd, uitgewerkt en besproken met betrokken partijen in het 1e kwartaal 2021
  • De uitslag van de enquete is uitgereikt aan de beoordelingscommissie van de gemeente medio 2021
  • Besluit tot verder uitwerken voor deze commissie door B&W op 23 november 2021